Verkoop van je woning

Je wilt gaan verhuizen en je woning of appartement met Koopstart regeling verkopen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in de stappen hieronder. Voor de volledige voorwaarden verwijzen we je naar de koopovereenkomst incl. bijlagen die je destijds met BPD Ontwikkeling hebt gesloten.

Stap 1: aangetekende brief/e-mail

Als eigenaar stuur je een aangetekende brief of e-mail aan BPD Ontwikkeling met daarin de kennisgeving dat je van plan bent de woning/appartement door te verkopen en bereid bent de vergoeding te voldoen aan BPD Ontwikkeling.

Stap 2: taxatie

BPD Ontwikkeling geeft een taxateur de opdracht voor een taxatie van de woning/appartement. De taxateur wordt aangewezen door BPD Ontwikkeling en de eigenaar gezamenlijk, of via een vooraf overeengekomen procedure waarbij BPD Ontwikkeling geen directe invloed heeft op de aanwijzing van de taxateur. De taxatiekosten worden gedeeld tussen BPD Ontwikkeling en de eigenaar.

Drie taxatiemogelijkheden

NB: Mocht een van de bedrijven genoemd onder mogelijkheid 2 of 3 betrokken zijn of mogelijk betrokken worden bij de verkoop van de huidige woning of aankoop van een nieuwe woning, mag deze partij (vanwege mogelijke belangenverstrengeling) de taxatie niet uitvoeren.

Getaxeerde marktwaarde

De getaxeerde marktwaarde geldt als indicatie van de te realiseren verkoopopbrengst. Aan de hand van de getaxeerde marktwaarde berekent BPD Ontwikkeling het indicatieve vergoedingsbedrag.

Stap 3: omzettingsovereenkomst

Zodra de taxatie is afgerond, stelt BPD Ontwikkeling een zogenaamde omzettingsovereenkomst (op basis van het model van stichting OpMaat) op. 

Wat staat er in deze overeenkomst?

In deze omzettingsovereenkomst zijn de getaxeerde marktwaarde vermeld en het indicatieve vergoedingsbedrag dat op deze marktwaarde is gebaseerd. BPD Ontwikkeling verklaart in de overeenkomst het bloot eigendom te zullen leveren tegen ontvangst van de vergoeding. Hierbij wordt het indicatieve vergoedingsbedrag vermeld en wordt omschreven volgens welke regels het definitieve vergoedingsbedrag wordt vastgesteld. Met deze omzettingsovereenkomst is de eigenaar er zeker van dat BPD Ontwikkeling het bloot eigendom zal leveren en onder welke voorwaarden. Hierdoor hoeft hij op dit punt geen voorbehoud meer te maken en is er geen belemmering om de woning te verkopen.

Ondertekenen

De eigenaar ondertekent de omzettingsovereenkomst binnen 3 weken (deze termijn kan worden verlengd). Indien de eigenaar de omzettingsovereenkomst niet tekent, vergoedt hij de kosten die BPD Ontwikkeling heeft gemaakt (in ieder geval de volledige taxatiekosten).

De eigenaar start de verkoop van de woning/appartement nadat hij de omzettingsovereenkomst heeft getekend.

Stap 4: verkoopovereenkomst

Bij de verkoopovereenkomst tussen de eigenaar en de opvolgende koper wordt gebruikgemaakt van een regulier model koopovereenkomst. Hierin wordt een tekstblok ingevoegd dat door BPD Ontwikkeling ter beschikking wordt gesteld (op basis van een model van OpMaat). In dit tekstblok staat (onder meer) dat de levering zal plaatsvinden via een ABC-levering(zie stap 5).

Bevestiging vergoedingsbedrag

Binnen twee weken na ondertekening van de verkoopovereenkomst stuurt de eigenaar een kopie hiervan naar BPD Ontwikkeling. BPD Ontwikkeling stelt de hoogte van het definitieve vergoedingsbedrag vast en bevestigt dit schriftelijk aan de eigenaar.

Als BPD Ontwikkeling het vermoeden heeft dat er een onrealistische verkoopprijs is overeengekomen wordt er een hertaxatie uitgevoerd. (zie stap 6) Wanneer dit gebeurt, gaat de levering van de woning wel gewoon door. BPD Ontwikkeling kan verlangen dat max. 5% van de verkoopopbrengst in depot blijft bij de notaris, zodat daaruit een eventueel gewijzigd vergoedingsbedrag kan worden verrekend. 

Stap 5: levering

De levering van het bloot eigendom door BPD Ontwikkeling aan de eigenaar vindt op dezelfde dag plaats als de levering van de woning door de eigenaar aan de volgende koper. Deze leveringen vinden plaats in één akte (ABC-levering). Bij voorkeur wordt het bloot eigendom geleverd door BPD Ontwikkeling aan de volgende koper, en levert de eigenaar het erfpachtrecht aan de koper (hiermee wordt voorkomen dat overdrachtsbelasting zou worden geheven over de waarde van het blote eigendom).

Betalingen

De betalingen verlopen volgens de omzettings- en de verkoopovereenkomst: de uiteindelijke koper betaalt de koopsom aan de eigenaar, de eigenaar betaalt het vergoedingsbedrag aan BPD Ontwikkeling. Uiteraard verlopen deze betalingen via de derdengeldenrekening van de notaris.

Termijn

De levering van de woning/appartement aan een derde vindt plaats binnen 12 maanden na de ondertekening van de omzettingsovereenkomst, tenzij onderling een andere termijn overeengekomen is.

Stap 6: hertaxatie

Indien de verkoopopbrengst afwijkt van de indicatieve marktwaarde (zie stap 2) en voor de afwijking geen redelijke verklaring kan worden gegeven, kan een van de partijen er voor kiezen de marktwaarde via een hertaxatie te laten vaststellen. Doorgaans is de initiatiefnemer BPD Ontwikkeling, die vermoedt dat de verkoopovereenkomst een niet-zakelijke koopprijs bevat.

Drie taxateurs

Bij een hertaxatie wordt de marktwaarde bindend vastgesteld door drie taxateurs: één aangewezen door BPD Ontwikkeling, één door de eigenaar en een derde, die wordt aangewezen door de twee andere taxateurs. Ook in dit geval worden de kosten gedeeld. De uitkomst van deze hertaxatie is dan bindend voor de berekening van de waardeontwikkeling en het vergoedingsbedrag.

BPD Ontwikkeling stelt het gecorrigeerde vergoedingsbedrag vast. Er vindt een verrekening plaats met het eerder vastgestelde bedrag eventueel via het depot bij de notaris.

Vragen?

Heb je vragen en wil je graag een persoonlijk gesprek, neem dan contact op met verkoopmanager Gerwin Oudenes via 015-2680808.

Wil je contact opnemen? Contact
Wil je meer weten over afkoop? Afkoop