Afkoop Koopstart

Je wilt blijven woning in je woning of appartement en wilt de Koopstartregeling afkopen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in de stappen hieronder. Voor de volledige voorwaarden verwijzen we je naar de koopovereenkomst inclusief bijlagen die je destijds met BPD Ontwikkeling hebt gesloten.

Let op: koop je in 2022 of later een woning met KoopStart regeling? Dan is het pas 3 jaar na het verkrijgen van de erfpacht mogelijk om de regeling af te kopen. 

Stap 1: aangetekende brief/e-mail

Als eigenaar stuur je een aangetekende brief of e-mail aan BPD Ontwikkeling met daarin de kennisgeving dat je van plan bent de Koopstartregeling op de woning / appartement af te kopen en de vergoeding te voldoen aan BPD Ontwikkeling.

Stap 2: taxatie

BPD Ontwikkeling geeft een taxateur de opdracht voor een taxatie van de woning of het appartement. De taxateur wordt aangewezen door BPD Ontwikkeling en de eigenaar gezamenlijk, of via een vooraf overeengekomen procedure waarbij BPD Ontwikkeling geen directe invloed heeft op de aanwijzing van de taxateur. De taxatiekosten worden gedeeld tussen BPD Ontwikkeling en de eigenaar.

Drie taxatiemogelijkheden

NB: Mocht een van de bedrijven genoemd onder mogelijkheid 2 of 3 betrokken zijn of mogelijk betrokken worden bij een eerdere taxatie van de woning/appartement of aankoop van een nieuwe woning, mag deze partij (vanwege mogelijke belangenverstrengeling) de taxatie niet uitvoeren.

Vervolgstappen na taxatie

Zodra de taxatie is afgerond zal BPD Ontwikkeling de omzettingsovereenkomst opstellen, het definitieve vergoedingsbedrag vaststellen en kan het bloot eigendom worden geleverd via de notaris.

Geschillenregeling

Het kan zijn dat BPD Ontwikkeling of de eigenaar het niet eens is met de getaxeerde waarde. Er is dan een geschillenregeling. Bij een geschillentaxatie wordt de marktwaarde bindend vastgesteld door drie taxateurs: één aangewezen door BPD Ontwikkeling, één door de eigenaar en een derde, die wordt aangewezen door de twee andere taxateurs. Ook in dit geval worden de kosten gedeeld. De uitkomst van deze hertaxatie is dan bindend voor de berekening van de waardeontwikkeling en het vergoedingsbedrag.

Stap 3: omzettingsovereenkomst

Zodra de taxatie is afgerond, stelt BPD Ontwikkeling een zogenaamde omzettingsovereenkomst (op basis van het model van stichting OpMaat) op. 

Wat staat er in deze overeenkomst?

In deze omzettingsovereenkomst zijn de getaxeerde marktwaarde en het vergoedingsbedrag dat op deze marktwaarde is gebaseerd vermeld. BPD Ontwikkeling verklaart in de overeenkomst het bloot eigendom te zullen leveren tegen ontvangst van de vergoeding. Hierbij wordt het vergoedingsbedrag vermeld en wordt omschreven volgens welke regels het definitieve vergoedingsbedrag is vastgesteld. Met deze omzettingsovereenkomst is de eigenaar er zeker van dat BPD Ontwikkeling het bloot eigendom zal leveren en onder welke voorwaarden.

Ondertekenen

De eigenaar ondertekent de omzettingsovereenkomst binnen 3 weken (deze termijn kan worden verlengd). Indien de eigenaar de omzettingsovereenkomst niet tekent, vergoedt hij de kosten die BPD Ontwikkeling heeft gemaakt (in ieder geval de volledige taxatiekosten).

Stap 5: levering

De levering van het bloot eigendom door BPD Ontwikkeling aan de eigenaar vindt plaats bij de notaris. De betalingen verlopen zoals omschreven in de omzettingsovereenkomst, de eigenaar betaalt het vergoedingsbedrag aan BPD Ontwikkeling. Uiteraard verlopen deze betalingen via de derdengeldenrekening van de notaris.

Termijn

De levering van het bloot eigendom van de woning of het appartement vindt plaats binnen 6 maanden na de ondertekening van de omzettingsovereenkomst, tenzij onderling een andere termijn is overeengekomen.

Eigendom

Zodra deze stappen zijn doorlopen, is de woning helemaal van jou.

Vragen?

Heb je vragen en wil je graag een persoonlijk gesprek, neem dan contact op met verkoopmanager Gerwin Oudenes via 015-2680808.

Wil je contact opnemen? Contact
Wil je meer weten over doorverkoop? Doorverkoop